BMI یا شاخص توده بدنی چیست؟ BMI یا بی ام ای یکی از شاخص هایی است که هر فردی با محاسبه دقیق آن میتواند پی ببرد که تا چه حد سلامت بوده و در چه محدوده و یا رنج وزنی قرار گرفته است این سنجش با استفاده از فرمولی محاسبه می شود و محدوه وزنی فرد و توصیه ها را به او می گوید اما این را نیز در نظر بگیرید که هر فردی با توجه به پارامتر های خود مثل جنس، میزان فعالیت، سن، جثه و عوامل مهم دیگر باید دارای وزنی مناسب و ایده ال خود باشد ولی چون و به دلیل این که محاسبه وزن مناسب آن فرد و ایده آل آن فرد نیاز به محاسبه بسیار دقیق و تخصصی دارد این سنجش از راه شاخص توده بدنی یا BMI صورت می پذیرد.توجه شود که این سنجش بیشتر به عنوان شاخص عمومی است و برای افراد بالای 19 یا 20 سال صورت می گیرد در ایران استور نیز تلاش شده که این فرمول به درستی پیاده شود و محاسبه دقیقی صورت بگیرد تا شخص از وضعیت جسمانی خود آگاه شود. فرمول محاسبه شاخص توده بدنی یا BMI به این صورت است که وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر برای مثال فردی است با وزن 75 کیلوگرم و قد 178 سانتی متر بنابراین شاخص توده بدنی یا BMI این فرد برابر است با 24. شما نیز میتوانید با استفاده از فرم بالا اطلاع دقیقی از شاخص توده بدنی و وزن مناسب برای خود داشته باشید.

محاسبه شاخص توده بدنی

توسعه و طراحی:تیم ایران استور

Design & Develop : Iranstore